Przedsiębiorco, czy przygotowałeś już swoją firmę do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych ❓🧐
Jeżeli nie, zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi poniżej, w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. 😀

1️⃣. Czym są PPK❓
🔹PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe stanowią system umożliwiający gromadzenie oszczędności uczestników.
🔹Zgromadzone w ten sposób pieniądze są wypłacane pracownikom po osiągnięciu przez nich 60. roku życia.

2️⃣. Z jakich umów składają się PPK i z kim należy je
zawrzeć❓
🔹System Pracowniczych Planów Kapitałowych składa się z dwóch umów. Należą do nich:
✅Umowa o zarządzanie PPK z instytucją finansową.
✅Umowa o prowadzenie PPK – w imieniu i na rzecz zatrudnionego.
🔹Pełny wykaz podmiotów uprawnionych do zawierania rzeczonych umów znajduje się pod adresem wskazanym poniżej 👇👇👇

https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html

3️⃣. O jakich zasadach należy pamiętać zawierając umowy dotyczące PPK❓
✅Obydwie umowy zawierane są przez wyłącznie przez PRACODAWCĘ❗️
✅Obydwie umowy zawierane są z wybraną instytucją finansową.
✅Obydwie umowy muszą mieć POSTAĆ
ELEKTRONICZNĄ❗️ Ponadto konieczne jest utrwalenie jej treści na trwałym nośniku (np. USB, CD, plik PDF).
✅Umowa o prowadzenie PPK NIE MUSI❗️ być zawierana indywidualnie dla każdego pracownika.

4️⃣. Kto jest zobowiązany do tworzenia PPK❓
🔹Zgodnie z definicją z art. 2 ust. 1 pkt. 21 ustawy PPK „podmioty zatrudniające” to:
👉pracodawca, o którym mowa w art. 3 Kodeksu pracy.
👉Nakładca.
👉Rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub spółdzielnia kółek rolniczych.
👉Zleceniodawca.
👉Podmiot, w którym działa rada nadzorcza, jeśli członkowie rady nadzorczej są wynagradzani za pełnienie ich funkcji.

5️⃣. Jakie są terminy tworzenia PPK❓
🔹W tym celu zachęcam do zapoznania się z tabelą zamieszczoną w załączniku do posta. 😉👇👇👇

6️⃣. Jakie przedsiębiorstwa będą zwolnione z obowiązku tworzenia PPK❓
🔹Z obowiązku tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych będą zwolnione przedsiębiorstwa, które prowadzą PRACOWNICZE PLANY EMERYTALNE, do których przystąpiło CO NAJMNIEJ 25%❗️ osób zatrudnionych, pod warunkiem, że naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia.

7️⃣. Do kogo skierowane są PPK❓
🔹Za osoby zatrudnione dla celów ustawy o PPK uważani są:
👉Pracownicy.
👉Osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia.
👉Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych.
👉Osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, co do których występuje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.
👉Członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji.
👉Osoby wskazane powyżej (Z WYŁĄCZENIEM CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH❗️) przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

‼️UWAGA‼️
🔹Przy ustalaniu stanu zatrudnienia NIE BIERZE❗️się pod uwagę m.in:
👉Osób prowadzących działalność pozarolniczą.
👉Osób współpracujących (z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność lub zleceniobiorcami).
👉Osób wykonujących odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.
👉Osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.
👉Duchownych.
👉Pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym.
👉Sędziów, prokuratorów oraz funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy z tytułu pełnienia tej funkcji/pozostawania w stosunku służbowym są objęci odrębnym systemem zaopatrzenia emerytalnego.

8️⃣. Czy wszyscy pracownicy mają obowiązek przystąpienia do PPK❓
🔹Osoby poniżej 55 lat, którzy spełniają kryteria wskazane w pytaniu ósmym, zostają w AUTOMATYCZNY❗️sposób przyporządkowani do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

‼️UWAGA‼️
🔹Istnieje możliwość REZYGNACJI przez pracowników z powyższego rozwiązania. W tym celu zainteresowany podmiot powinien złożyć odpowiednią DEKLARACJĘ do pracodawcy, w której rezygnuje z chęci partycypacji w rzeczonym systemie. ✅Link do dokumentu znajduje się poniżej. 👇👇👇

https://www.mojeppk.pl/…/deklaracja_o_rezygnacji_z_dokonywa…

🔹Osoby, które pomiędzy 55. a 70. rokiem życia mogą przystąpić do systemu wyłącznie NA ŻYCZENIE❗️, również poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji.
✅Link do dokumentu znajduje się poniżej. 👇👇👇

https://www.mojeppk.pl/…/wz-r-5—Wniosek-o-zawarcie-umowy-…

‼️UWAGA‼️
🔹Nieprzystąpienie pracownika do PPK NIE OZNACZA❗️ niemożliwości przystąpienia do systemu w późniejszym terminie. Pracownik może zmienić zdanie po pewnym czasie i powiadomić pracodawcę o chęci partycypacji we wskazanym rozwiązaniu.

9️⃣. W jaki sposób finansowane są PPK❓
🔹Finansowanie PPK odbywa się poprzez wpłaty dokonywane przez 3 rodzaje podmiotów: PRACOWNIKÓW, PRACODAWCÓW I PAŃSTWO❗️

✅Wpłata pracownika.
👉Wpłaty finansowane przez pracownika to 2,0 % wynagrodzenia brutto.
👉W przypadku pracowników, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa może być obniżona do 0,5% wynagrodzenia brutto.
👉Wpłata finansowana przez pracownika może być też dobrowolnie zwiększona o 2,0 % łącznie maksymalnie do 4,0 % wynagrodzenia brutto:
♦️2% wynagrodzenia brutto,
♦️+ dobrowolnie do 2%.
✅Wpłata pracodawcy.
👉1,5% wynagrodzenia brutto,
👉+ dobrowolnie do 2,5%.
✅Wpłata państwa.
👉250 zł na powitanie,
👉+ 240 zł co roku.

‼️UWAGA‼️
🔹Podmiot zatrudniający może ZMIENIĆ❗️wysokość wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z jej dokonywania każdorazowo w formie zmiany umowy o zarządzanie PPK.

👉PRZYKŁAD:
🔹Jan Kowalski jest zatrudniony w podmiocie X na podstawie umowy o pracę, z wynagrodzeniem zasadniczym w wysokości 5000 zł. Jan Kowalski jest uczestnikiem PPK. Jan Kowalski i jego pracodawca finansują tylko wpłaty podstawowe do PPK, co oznacza, że co miesiąc pracodawca nalicza i pobiera z wynagrodzenia Jana Kowalskiego finansowaną przez tego uczestnika wpłatę podstawową w wysokości 100 zł oraz nalicza finansowaną przez siebie wpłatę podstawową w wysokości 75 zł (podatek 17% – 12,75 zł). Jan Kowalski otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie netto 3437,25 zł (po odjęciu wpłaty finansowanej przez uczestnika PPK i zaliczki na podatek dochodowy, naliczonej od wpłaty finansowanej przez podmiot zatrudniający).

🔟. Jakie kontrowersje wśród pracodawców budzą PPK❓
🔹W tym celu przestawię kilka wątpliwych zagadnień, na które odpowiedzi udzieliło Ministerstwo Finansów. 🙂

👉Pytanie 1.
🔹Czy obliczenie przez podmiot zatrudniający finansowanej przez niego wpłaty na PPK wywołuje dla pracownika skutek w postaci powstania przychodu❓
✅Samo obliczenie przez podmiot zatrudniający finansowanej przez niego wpłaty na PPK nie wywołuje dla pracownika skutku w postaci powstania przychodu, stąd jeśli wpłata na konto pracownika w PPK zrealizowania zostanie do 15-go grudnia 2019 r. za miesiąc listopad, teoretycznie przychód powstanie w miesiącu grudniu 2019 r., nie zaś w listopadzie, kiedy to kwota wpłaty została naliczona.

👉Pytanie 2.
🔹Co należy zrobić w sytuacji, gdy pracownik, któremu wpłata na PPK naliczona została w listopadzie, w grudniu nie jest już pracownikiem i nie osiąga przychodu ze stosunku pracy❓
✅Jeśli w danym miesiącu płatnik nie ma możliwości pobrania podatku od przychodu ze stosunku pracy w postaci wpłat na PPK, ❗️wartość tę należy wykazać w informacji PIT-11 za rok, w którym PRZYCHÓD powstał❗️. Jeśli wpłata na konto pracownika w PPK zostanie przekazana przez pracodawcę w tym samym miesiącu, w którym została naliczona (czyli zrealizowana np. w tym samym dniu, w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia ze stosunku pracy), ryzyko błędnego przypisania przychodu do miesiąca jego powstania nie występuje.
✅Poniżej przedstawione zostały przykładowe wyliczenia.
👇👇👇

I. Wynagrodzenie 2 800 zł. brutto (2 061,67 zł. netto)
✅W przypadku potrącenia PPK wynagrodzenie netto wyniesie 1 998,67 zł.
♦️(tj. 2 061,67 zł. – 56 zł. (2% ppk pracownika) – 7 zł. (podatek od ppk pracodawcy) = 1 998,67 zł.
♦️Obliczenie od kwoty brutto PPK pracownika 2% = 56 zł.
♦️Obliczenie od kwoty brutto PPK pracodawca 1,5% = 42 zł.

II. Wynagrodzenie 5 000 zł. brutto (3 613,19 zł. netto)
✅W przypadku potrącenia PPK wynagrodzenie netto wyniesie 3 500,19 zł.
♦️(tj. 3 613,19 zł. – 100 zł. (2% ppk pracownika) – 13 zł. (podatek od ppk pracodawcy) = 3 500,19 zł.
♦️Obliczenie od kwoty brutto PPK pracownika 2% = 100 zł. ♦️Obliczenie od kwoty brutto PPK pracodawca 1,5% = 75 zł.

👉Pytanie 3.
🔹Na jakich zasadach można wycofać środki z PPK (na wniosek uczestnika) przed ukończeniem 60. roku życia❓
✅Zgromadzone środki można wycofać w dowolnym momencie, ale będą one pomniejszone o:
♦️podatek o zysków kapitałowych,
♦️30% środków pochodzących z wpłat Twojego Pracodawcy – wpłaty te były zwolnione ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dlatego pobrane 30% zapisywane jest jako Twoja składka na ubezpieczenie emerytalne
w ZUS,
♦️środki pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych ze strony Państwa.

👉Pytanie 4.
🔹Czy można wypłacić zgromadzone środki w wyjątkowych sytuacjach życiowych❓
✅Tak, jest to możliwe w określonych przypadkach:
♦️Wypłata w sytuacji poważnej choroby swojej, współmałżonka lub dziecka – do 25% środków bez obowiązku zwrotu;
♦️Wypłata w celu pokrycia wkładu własnego, zaciągając kredyt na mieszkanie lub budowę domu – do 100% środków
z obowiązkiem zwrotu, z możliwością rozłożenia go na nieoprocentowane raty, które można spłacać do 15 lat – dotyczy osób przed 45. rokiem życia.

👉Pytanie 5.
🔹W jaki sposób dokonać najbardziej korzystnej wypłaty środków po ukończeniu 60. roku życia❓
✅Po ukończeniu 60 roku życia możesz rozpocząć proces wypłat zgromadzonych oszczędności, bez względu na to czy pracujesz, czy nie. Najkorzystniej wypłacić środki w formie, która nie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku
od zysków kapitałowych:
♦️75% środków w co najmniej 120 ratach (przez 10 lat lub więcej), a 25% – jednorazowo;
♦️W postaci produktów finansowych: na polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego lub na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej na warunkach określonych w ustawie;
♦️Wypłacić środki w formie świadczenia małżeńskiego.

‼️ALTERNATYWNIE MOŻESZ‼️:
♦️Całość zgromadzonych środków wypłacić w dowolnej liczbie rat. Jednym z wariantów jest dokonanie jednorazowej wypłaty 100% środków (w jednej racie). Wypłata środków w mniej niż 120 ratach wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.
♦️Odłożyć w czasie rozpoczęcie wypłaty środków.

1️⃣1️⃣. Jakie zasady obowiązują w przypadku podziału i dziedziczenia środków wchodzących w skład PPK❓
🔹Oszczędności gromadzone w ramach PPK są prywatnymi środkami.
🔹Dlatego też w przypadku ROZWODU (jeżeli występuje wspólność majątkowa) są DZIELONE❗️, natomiast w przypadku ŚMIERCI podlegają DZIEDZICZENIU❗️

1️⃣2️⃣. Co dzieje się ze środkami zgromadzonymi w PPK w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia❓
🔹W przypadku zmiany pracy będziesz oszczędzać w instytucji finansowej, którą wybrał Twój nowy Pracodawca. Zostanie dla Ciebie utworzony KOLEJNY rachunek PPK❗️

1️⃣3️⃣. Jakie kary grożą pracodawcy, w przypadku niedopełnienia obowiązków związanych z PPK❓
🔹Podstawowym rodzajem kary, która została przewidziana pozostaje grzywna.
🔹Jej wysokość jest zmienna i może wynosić od TYSIĄCA do nawet MILIONA złotych❗️
🔹Została ona przewidziana względem pracodawcy, który:
✅Nie zawrze umowy o prowadzenie PPK.
✅Nie będzie dokonywać wpłat na PPK.
✅Nie będzie prowadził stosownej dokumentacji.
✅Będzie podawał nieprawdziwe dane w sprawie PPK.

‼️UWAGA‼️
👉Karanym zachowaniem będzie ponadto nakłanianie pracowników do REZYGNACJI z Pracowniczych Planów Kapitałowych‼️


Pozdrawiam,
Karolina Wiatrowska.