W pierwszej kolejności (podzieliłam tematykę na 3 części) na tapetę przedstawiam zmiany w ZUS, bo o nich najgłośniej.

Niezależnie bowiem czy macie Państwo formę działalności w postaci JDG czy jest to forma spółki – wprost bądź pośrednio będzie ta zmiana miała wpływ na Państwa portfel, gdyż ustawa przewiduje likwidację przepisów dotyczących odliczania składki zdrowotnej od podatku.

Rozszerzenie kręgu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu !

Projektowana ustawa przewiduje objęcie obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (np. członków zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, prokurentów), które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Ubezpieczenie to ma być obligatoryjne od dnia powołania do dnia odwołania z pełnionej funkcji.

RYCZAŁT

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą w formie ryczałtu ma stanowić miesięczny przychód z działalności

tak ustalonej podstawy składka na ubezpieczenie zdrowotne ma wynosić 1/3 stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zastosowanej przy opodatkowaniu tych przychodów.

1) kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia , jeżeli przychody z działalności gospodarczej osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60.000 zł, (na dzień dzisiejszy wynosiłaby 315,56 zł)

2) kwota ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60.000 zł i nie przekroczyły kwoty 300.000 zł, (na dzień dzisiejszy wynosiłaby 525,87 zł)

3) kwota odpowiadająca 180% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 300.000 zł. (na dzień dzisiejszy wynosiłaby 946,56 zł)
PODATEK LINIOWY

W przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą, według 19% stawki podatku, tzw. podatek liniowy, że składka na ubezpieczenie zdrowotne ma wynosić 4,9% podstawy wymiaru składki czyli dochodu, jednak nie mniej niż kwota odpowiadająca 9%:

minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia tego roku, w przypadku składki obliczanej od miesięcznej podstawy jej wymiaru (od 1 stycznia 2022 r. minimalna płaca wyniesie 3.010 zł, a zatem 9% z tej kwoty to 270,90 zł),
iloczynu liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia tego roku, w przypadku składki obliczanej od rocznej podstawy jej wymiaru.

SKALA PODATKOWA

Projektowana ustawa zakłada wprowadzenie obowiązku przedkładania przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność – na żądanie ZUS -dokumentów potwierdzających formę opodatkowania ją obowiązującą oraz wysokość przychodu lub dochodu z pozarolniczej działalności stanowiącego podstawę wymiaru składki. ZUS ma otrzymać dodatkowe uprawnienie do kontroli prawidłowości i rzetelności danych przekazanych przez płatnika składek dotyczących formy opodatkowania oraz wysokości przychodu lub uzyskiwanego dochodu. Ponadto ma informować Szefa KAS o formie opodatkowania wykazanej w dokumentach przekazywanych do ZUS. Z kolei Szef KAS będzie informował ZUS o rozbieżnościach pomiędzy formą opodatkowania wykazaną w dokumentach przekazywanych do ZUS a formą opodatkowania wykazaną dla celów podatkowych.

Wysokość składki będzie uzależniona od wysokości dochodu podatnika i wynosić będzie 9%.

W trakcie roku składka na ubezpieczenie zdrowotne miałaby być wpłacana od dochodu ustalonego narastająco jako różnica między przychodami a kosztami uzyskania przychodów (w rozumieniu ustawy o PDOF) osiągniętymi od początku roku, po pomniejszeniu o sumę dochodów ustalonych za poprzednie miesiące. Dochód byłby pomniejszany o składki na ubezpieczenia społeczne, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przy czym podstawa wymiaru składki zdrowotnej za dany miesiąc nie mogłaby być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 stycznia danego roku.

Po zakończeniu roku nastąpiłoby roczne rozliczenie składki zdrowotnej. W przypadku, gdy suma wpłaconych za poszczególne miesiące roku składek byłaby wyższa od rocznej składki zdrowotnej, ustalonej od rocznej podstawy, to ubezpieczonemu przysługiwałby zwrot (na wniosek) kwoty stanowiącej ww. różnicę.

Od 1 stycznia 2022 r. wolne od podatku dochodowego będą przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy o promocji zatrudnienia oraz przychody pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym. Ale tylko dla pracowników. Pracodawców nie ominą konsekwencje związane z wypłatą nielegalnego zatrudnienia.

Zmiana terminu zapłaty składek ZUS na 20 dzień kolejnego miesiąca – czyli ten termin który jest obowiązujący dla obliczania podatku dochodowego.