Ostatnia porcja zmian które będą miały miejsce od 01.01.2022 (oczywiście po przejściu drogi  legislacyjnej)

są to zmiany dotyczące przede wszystkim obrotu gotówkowego polegające na obniżeniu limitów ale z tym związanego prawa do ujmowania w kosztach podatkowych tych transakcji które są opłacone zgodnie z przepisami:

  • obniżenie limitu płatności gotówkowych pomiędzy firmami z obecnych 15.000 zł do 8.000 zł,
  • ustalenie limitu 20.000 zł dla transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami; konsument będzie obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczać będzie 20.000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przeliczać się będzie na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji,
  • wprowadzenie obowiązku zapewnienia swoim klientom możliwości dokonywania zapłaty, w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego, tj. za pośrednictwem terminala, telefonu lub przelewu – będzie to dotyczyło tylko tych przedsiębiorców, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących,
  • ograniczenie czasowe niektórych preferencji w VAT (tj. czasowego wyłączenia możliwości stosowania kwartalnych rozliczeń, czy prawa do zwrotu VAT w terminie 25-dniowym) w przypadku podatników, którzy nie będą przestrzegać wprowadzanego obowiązku pozostawania w gotowości do przyjmowania płatności bezgotówkowych.

Z kolei limit zobowiązujący do stosowania mechanizmu podzielonej płatności, tj. 15.000 zł ma pozostać na tym samym poziomie.

W celu popularyzacji obrotu bezgotówkowego w ustawie o VAT zaproponowano wprowadzenie preferencji podatkowej, tj. skrócenie terminu zwrotu podatku VAT do 15 dni (po spełnieniu określonych warunków).

Dodatkowo w ramach zaproponowanych zmian przewidzianych w Polskim Ładzie planuje się wprowadzenie kar pieniężnych za niezapewnienie współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym. Jak wynika bowiem ze znowelizowanych przepisów w przypadku stwierdzenia, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, nie zapewni współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, przy użyciu którego zapewnia możliwość przyjmowania płatności, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, nałoży na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 5.000 zł.